Databeskyttelse

Databeskyttelse


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_dk

Ansvarshavende for databeskyttelse:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 4548 0
Telefax: +49 (0)761 4548 685
E-mail: datenschutz@cargarantie.com

Offentligt register
Ifølge § 4g i tysk lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) skal den ansvarshavende for databeskyttelse gøre følgende oplysninger tilgængelige for alle på en passende måde:

1. Navnet på den ansvarlige instans:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Bestyrelsesmedlemmer:
Dr. Marcus Söldner (adm. direktør)
Wolfgang Bach

3. Bestyrelsesformand:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Ansvarshavende IT-chef:
Steffen Bayer

5. Adressen på den ansvarlige instans:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg

6. Formålet med indsamling, behandling eller anvendelse af data:
Drift af forsikringsvirksomhed; salg, administration og afvikling af
forsikringsaftaler som en del af garantiforsikringer / forsikringer til dækning af reparationsomkostninger og alle dermed forbundne nye forretninger samt formidling af alliancepartneres produkter og tjenester. Gennemførelsen af opbevaring og behandling af personoplysninger til egne formål og på vegne af gruppens selskaber sker på grundlag af indbyrdes serviceaftaler i gruppen.

7. Beskrivelse af de berørte persongrupper og data eller datakategorier vedrørende disse:
Kundedata, medarbejderdata og data fra leverandører og eventuelle interessenter, forudsat at de er nødvendige for at opfylde de formål, der er anført under 6.

8. Modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan videregives til:
Offentlige instanser, når der foreligger prioriterede retsforskrifter, eksterne entreprenører i henhold til § 11 BDSG og eksterne organer og interne afdelinger for opfyldelse af formål, der er angivet under 6.

9. Standardfrister for sletning af data:
Lovgivningen forlanger adskillige opbevaringsforpligtelser og -frister. Når disse frister er udløbet, slettes de pågældende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten. Hvis dataene ikke er påvirket heraf, bliver de slettet, når de førnævnte formål ikke længere er aktuelle.

10. Planlagt dataoverførsel til tredjelande:
En overførsel af data til afdelingen af CG Car-Garantie Versicherungs-AG i Schweiz finder sted, hvor dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der er anført under 6. En overførsel til andre tredjelande er ikke planlagt.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Oplysninger om databeskyttelse
Med disse oplysninger ønsker vi at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger hos CG Car-Garantie Versicherungs-AG og dine rettigheder ifølge loven om databeskyttelse.

Ansvarlig for databehandling
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Tjenesteydelser – Danmark
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg, Tyskland
Telefon +45 7370 9395
E-mailadresse: info@cargarantie.dk

Vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse kan kontaktes pr. post på ovenstående adresse – brevet skal være stilet til 'Datenschutzbeauftragter' – eller via e-mail til: datenschutz@cargarantie.com

Formål med og retsgrundlag for databehandling
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) og alle andre gældende love.
Den køretøjsgaranti, som forhandleren udsteder, er forsikret hos os. I forbindelse med indgåelsen af forsikringsaftalen og for at vurdere størrelsen af den risiko, vi påtager os, skal vi bruge de oplysninger, du afgiver ved indgåelse af garantiaftalen. Hvis der indgås en kontrakt om forsikring, bruger vi disse data til at opfylde kontrakten. Vi skal bruge oplysninger om eventuelle skader til at kontrollere, om der er tale om en forsikringsbegivenhed, og hvor stor skaden er.

Det er ikke muligt at indgå eller opfylde garantiforsikringskontrakten uden at foretage behandling af dine personoplysninger. 

Derudover bruger vi dine personoplysninger til at føre forsikringsspecifik statistik, f.eks. med hensyn til fastsættelse af priser eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav
Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger til præ-kontraktlige og kontraktlige formål er artikel 6, stk. 1, litra b) i databeskyttelsesforordningen.
Vi behandler desuden oplysninger om dig for at beskytte vores egne eller tredjeparters legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen). Dette kan især være nødvendigt for at:

  • sikre it-systemers sikkerhed og drift,
  • reklamere for vores egne forsikringsprodukter,
  • forebygge og efterforske kriminalitet – vi bruger især dataanalyse til at finde spor, der kan indikere forsikringssvindel.

Desuden behandler vi dine personoplysninger for at overholde lovmæssige forpligtelser som f.eks. myndighedskrav, skatte- og handelsmæssige krav om opbevaring og vores pligt til rådgivning. Som retsgrundlag for behandlingen benyttes de relevante bestemmelser i artikel 6, stk. 1, litra c) i databeskyttelsesforordningen.
Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger i forbindelse med et formål, der ikke er nævnt ovenfor, vil vi på forhånd informere dig om det ifølge de lovmæssige bestemmelser.

Kategorier af modtagere af personoplysninger
Reassurandør:
De risici, vi påtager os, forsikrer vi os mod hos særlige forsikringsselskaber (reassurandører). I den forbindelse kan det være nødvendigt at overføre data vedrørende din kontrakt og eventuelle skader til en reassurandør, så de kan danne sig et billede af risikoen eller den forsikrede begivenhed.

Køretøjets producent/importør:
Når bilens producent eller importør medvirker til udstedelse af garanti- eller forsikringsprogrammer, videresendes data om din kontrakt og eventuelle skader til bilproducenten og importøren med henblik på oprettelse af statistikker.

Eksterne tjenesteudbydere:
Vi bruger til dels eksterne tjenesteydere til at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. En liste over disse virksomheder og tjenesteydere, som vi ikke kun har et midlertidigt samarbejde med, kan findes på den aktuelle version af vores websted www.cargarantie.com/datenschutz

Andre modtagere:
Derudover kan vi overføre dine personoplysninger til andre modtagere såsom til myndighederne for at opfylde juridiske forpligtelser vedrørende anmeldelse (f.eks. til skattevæsenet eller retshåndhævende myndigheder).

Varighed af dataopbevaring
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er påkrævet til ovennævnte formål. Det kan forekomme, at personoplysninger opbevares i det tidsrum, hvor der kan gøres krav gældende mod vores virksomhed (lovbestemt forældelsesfrist på tre eller op til tredive år). Vi opbevarer også dine personoplysninger, så vidt vi er juridisk forpligtet til at gøre det. De relevante krav om dokumentation og opbevaring findes bl.a. i handelsloven, skattelovgivningen og love om hvidvaskning af penge. Opbevaringsperioden er som følge af dette op til ti år.

Rettigheder for berørte parter
Du kan på ovenstående adresse anmode om adgang til dine lagrede personoplysninger. Derudover kan du under visse omstændigheder forlange, at der foretages rettelser i eller sletning af oplysninger om dig. Du har desuden muligvis ret til at begrænse behandlingen af oplysninger om dig og ret til at få udleveret de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.
For at gøre dette skal du kontakte info@cargarantie.dk
Hvis vi behandler oplysninger om dig for at beskytte legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod behandlingen, hvis din særlige situation giver grund til at undlade databehandling.

Klageadgang
Du har mulighed for at rette eventuelle klager til ovenstående databeskyttelsesansvarlige medarbejder eller til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Dataoverførsel til et tredjeland
Hvis vi overfører personoplysninger til tjenesteudbydere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil transmissionen kun finde sted, såfremt Europa-Kommissionen har bekræftet, at det pågældende tredjeland har et passende niveau af databeskyttelse.

Automatiserede individuelle afgørelser
På grundlag af de oplysninger, du har afgivet vedrørende forsikringsbegivenheder, samt data, der er gemt vedrørende din kontrakt og muligvis indehaves af tredjemand, vil vi træffe beslutninger om vores forpligtelse, som til dels træffes på fuldautomatisk vis. De fuldautomatiske beslutninger er baseret på regler for vægtning af oplysninger, som er forudbestemt af virksomheden.

Oplysninger om databeskyttelse
Med disse oplysninger ønsker vi at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger hos CG Car-Garantie Versicherungs-AG og dine rettigheder ifølge loven om databeskyttelse.

Ansvarlig for databehandling
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Tjenesteydelser – Danmark
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg, Tyskland
Telefon +45 7370 9395
E-mailadresse: info@cargarantie.dk

Vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse kan kontaktes pr. post på ovenstående adresse – brevet skal være stilet til 'Datenschutzbeauftragter' – eller via e-mail til: datenschutz@cargarantie.com

Formål med og retsgrundlag for databehandling
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) og alle andre gældende love.
Når du indsender en ansøgning om forsikringsdækning, skal vi bruge de oplysninger, du her afgiver, i forbindelse med kontraktens indgåelse og for at vurdere omfanget af den risiko, vi påtager os. Hvis der indgås en kontrakt om forsikring, bruger vi disse data til at opfylde kontrakten, f.eks. til oprettelse af policer og fakturaer. Vi skal bruge oplysninger om eventuelle skader til at kontrollere, om der er tale om en forsikringsbegivenhed, og hvor stor skaden er.

Det er ikke muligt at indgå eller opfylde garantiforsikringskontrakten uden at foretage behandling af dine personoplysninger. 

Derudover bruger vi dine personoplysninger til at føre forsikringsspecifik statistik, f.eks. med hensyn til fastsættelse af priser eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav
Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger til præ-kontraktlige og kontraktlige formål er artikel 6, stk. 1, litra b) i databeskyttelsesforordningen.
Vi behandler desuden oplysninger om dig for at beskytte vores egne eller tredjeparters legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen). Dette kan især være nødvendigt for at:

  • sikre it-systemers sikkerhed og drift,
  • reklamere for vores egne forsikringsprodukter,
  • forebygge og efterforske kriminalitet – vi bruger især dataanalyse til at finde spor, der kan indikere forsikringssvindel.

Desuden behandler vi dine personoplysninger for at overholde lovmæssige forpligtelser som f.eks. myndighedskrav, skatte- og handelsmæssige krav om opbevaring og vores pligt til rådgivning. Som retsgrundlag for behandlingen benyttes de relevante bestemmelser i artikel 6, stk. 1, litra c) i databeskyttelsesforordningen.
Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger i forbindelse med et formål, der ikke er nævnt ovenfor, vil vi på forhånd informere dig om det ifølge de lovmæssige bestemmelser.

Kategorier af modtagere af personoplysninger
Reassurandør:
De risici, vi påtager os, forsikrer vi os mod hos særlige forsikringsselskaber (reassurandører). I den forbindelse kan det være nødvendigt at overføre data vedrørende din kontrakt og eventuelle skader til en reassurandør, så de kan danne sig et billede af risikoen eller den forsikrede begivenhed.

Køretøjets producent/importør:
Når bilens producent eller importør medvirker til udstedelse af garanti- eller forsikringsprogrammer, videresendes data om din kontrakt og eventuelle skader til bilproducenten og importøren med henblik på oprettelse af statistikker.

Eksterne tjenesteudbydere:
Vi bruger til dels eksterne tjenesteydere til at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser.
En liste over disse virksomheder og tjenesteydere, som vi ikke kun har et midlertidigt samarbejde med, kan findes på den aktuelle version af vores websted www.cargarantie.com/datenschutz

Andre modtagere:
Derudover kan vi overføre dine personoplysninger til andre modtagere såsom til myndighederne for at opfylde juridiske forpligtelser vedrørende anmeldelse (f.eks. til skattevæsenet eller retshåndhævende myndigheder).

Varighed af dataopbevaring
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er påkrævet til ovennævnte formål. Det kan forekomme, at personoplysninger opbevares i det tidsrum, hvor der kan gøres krav gældende mod vores virksomhed (lovbestemt forældelsesfrist på tre eller op til tredive år). Vi opbevarer også dine personoplysninger, så vidt vi er juridisk forpligtet til at gøre det. De relevante krav om dokumentation og opbevaring findes bl.a. i handelsloven, skattelovgivningen og love om hvidvaskning af penge. Opbevaringsperioden er som følge af dette op til ti år.

Rettigheder for berørte parter
Du kan på ovenstående adresse anmode om adgang til dine lagrede personoplysninger. Derudover kan du under visse omstændigheder forlange, at der foretages rettelser i eller sletning af oplysninger om dig. Du har desuden muligvis ret til at begrænse behandlingen af oplysninger om dig og ret til at få udleveret de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.
For at gøre dette skal du kontakte info@cargarantie.dk
Hvis vi behandler oplysninger om dig for at beskytte legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod behandlingen, hvis din særlige situation giver grund til at undlade databehandling.

Klageadgang
Du har mulighed for at rette eventuelle klager til ovenstående databeskyttelsesansvarlige medarbejder eller til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Dataoverførsel til et tredjeland
Hvis vi overfører personoplysninger til tjenesteudbydere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil transmissionen kun finde sted, såfremt Europa-Kommissionen har bekræftet, at det pågældende tredjeland har et passende niveau af databeskyttelse.

Automatiserede individuelle afgørelser
På grundlag af de oplysninger, du har afgivet vedrørende forsikringsbegivenheder, samt data, der er gemt vedrørende din kontrakt og muligvis indehaves af tredjemand, vil vi træffe beslutninger om vores forpligtelse, som til dels træffes på fuldautomatisk vis. De fuldautomatiske beslutninger er baseret på regler for vægtning af oplysninger, som er forudbestemt af virksomheden.

Hvem er ansvarlig for bearbejdningen af mine data og hvem er dataansvarlig?­
Ansvarlig for databehandling i Car-Garantie Gruppen er det respektive selskab hvor du ansøger. Kontaktdata for vores databeskyttelsesansvarlige findes under rubrikken "Offentlig behandlingsfortegnelse / generel databeskyttelsesinformation" under Databeskyttelse på vores website.

Hvilke kategorier af oplysninger anvendes og hvor stammer de fra?
Til de relevante behandlede personlige data i relation til ansøgningsprocessen (data der er direkte relateret til dig) hører specielt dit stamdata (som fornavn, efternavn, titel, kontaktdata, privatadresse, mobil-/fastnetnummer, e-mailadresse) samt yderligere data, du stiller til rådighed for os (f.eks. CV, erhvervsmæssig registrering m.m.). Dine personlige oplysninger indhentes normalt direkte fra dig indenfor rammerne af ansøgningsprocessen. Derudover kan vi indhente data fra tredjeparter (f.eks. jobformidling), som du har stillet til rådighed for videregivelse.

Vi behandler også personlige oplysninger, som vi modtager fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. lovlige data fra erhvervsmæssige netværker som LinkedIn). Via den respektive kilde til dit data (f.eks. LinkedIn) træder vi i kontakt med dig, så du kan se, hvor vi har dine oplysninger fra. Herved går vi ud fra, at du ved offentliggørelse af dit data er indforstået med vores kontakt.  Du kan naturligvis på ethvert tidspunkt tilbagekalde denne godkendelse. Det er nok at skrive til datenschutz@cargarantie.de.

For hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles mine personlige oplysninger?
Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af bestemmelserne i EU-databeskyttelsesforordning GDPR, databeskyttelseslovgivning samt alle andre gældende love (f.eks. ferielov, arbejdstidslov, generel ligebehandlingslov). Databehandlingen tjener til gennemførelse samt afvikling af ansøgningsproces og evaluering af en evt. bestående egnethed for en respektive position. Behandlingen af dine personlige oplysninger er påkrævet for at kunne træffe en beslutning om et beskæftigelsesforhold. Det primære retsgrundlag for dette er art. 6 afs. 1 b) GDPR . Herudover kan accepter i henhold til art. 6 afs. 1 a) 7 GDPR fremlægges som databeskyttelsesretslig tilladelsesforskrift. I enkelte tilfælde behandler vi dit data, men alene efter anonymisering, for at varetage vore legitime interesser. Herved sker der bl.a. en databehandling af rent statistisk karakter (f.eks. undersøgelser af ansøgerforhold). Oprettelse af disse statistikker sker udelukkende for egne formål og sker under ingen omstændigheder identificeret, men anonymt. Hvis der bearbejdes særlige personlige oplysninger i henhold til art. 9 afs. 1 GDPR (f.eks. sundhedsdata) berøres dette på din accept i henhold til art. 9 afs. 2 a GDPR, i den udstrækning der ikke foreligger retslige tilladelser som art. 9 afs. 2 b. Hvis vi ønsker at behandle dine personlige oplysninger til et af de ovennævnte formål, vil du blive informeret på forhånd. 

Hvem modtager dit data?
Indenfor vores selskabsgruppe modtager kun personer og afdelinger dine oplysninger, i den udstrækning der ligger indenfor rammerne af ansøgningsprocessen og de derved påkrævede retslige og (for)kontraktlige forpligtelser. Indenfor vores selskabsgruppe bliver dit data videresendt til bestemte selskaber, hvor disse databehandlingsopgaver udføres centralt for virksomhederne i selskabet (f.eks. gruppeovergribende ansøgningsadministration).Herudover kan vi overdrage dine personlige oplysninger til andre modtagere udenfor selskabet, hvor dette er påkrævet for etablering af arbejdsforholdet.

Hvilke databeskyttelsesrettigheder kan jeg sille krav til?
I henhold til Art. 15 GDPR kan du anmode om oplysninger om data der er registreret for din person. Herudover kan du i henhold til Art. 16, Art. 17 og Art. 18 GDPR under bestemte forudsætninger have ret til sletning samt begrænsning af anvendelsen af dit data. Du kan have ret til udlevering af de afgivne data i et struktureret, almindeligt og maskinelt læsbart format, i henhold til Art. 20 GDPR. Hvis vi behandler dine oplysninger for varetagelse af vores legitime interesser (artikel 6, afs. 1 e og f) kan du modsætte dig dette i henhold til Art. 21 GDPR. Hvis du vil gøre brug af din ret til at modsætte, er det tilstrækkeligt f.eks. at sende en e-mail til  datenschutz@cargarantie.de med titel "Databeskyttelse". Vi behandler herefter ikke længere dit data, med mindre der foreligger tvingende grunde til dette, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder eller behandlingen tjener til dokumentation, udøvelse eller forsvar af retskrav. Du har i henhold til Art. 7 Afs. 3 GDPR ret til på ethvert tidspunkt at tilbagekalde en accept af behandling af dine personlige oplysninger i henhold til Art. 6 Afs. 1 a eller Art. 9 Afs. 2 uden at angive en årsag til dette, hvorved rets gyldigheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt. Derudover har du i henhold til Art. 77 GDPR ret til at klage ved respektive dataovervågningsmyndighed.

For vor lang tid gemmes mit data?
Vi sletter dine personlige oplysninger 6 måneder efter afslutning ansøgningsprocessen. Dette gælder ikke, hvor retslige bestemmelser modsætter sletning eller yderligere opbevaring med henblik til bevisførelse er påkrævet. Hvis der er etableret et beskæftigelsesforhold, overtages dit data i vores digitale personadministrationssystemer. 

Er du forpligtet til at udlevere dine oplysninger?
Indenfor rammerne af din ansøgning er vi afhængig af din levering af personlige oplysninger, for gennemførelse af ansøgningsprocessen og evaluering af egnetheden. Uden disse data er vi ikke i stand til at gennemføre en ansøgningsproces, og træffe en beslutning om et beskæftigelsesforhold. 

I hvilken sammenhæng benyttes automatiserede enkeltfaldsbeslutninger eller foranstaltninger for profiling?
I enkelttilfælde benyttes automatiske behandlingsprocesser og/eller profiling som understøttelse ved træfning af en beslutning i ansøgningsprocessen. I dette tilfælde sker der forudgående en information i henhold til Art. 13 Afs. 2 f GDPR.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:

CompanySubject and purpose of the commission
CAR-GARANTIE GMBHSales
Garantie-Service-GMBHSales
Meisterdruck GmbHPrinting services
Burger Druck GmbHPrinting services
Dinner Druck GmbHPrinting services

 

Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:

CategorySubject and purpose of the commission
Financial / supervisory authoritiesReports, audits according to legal requirements
AuditorsAuditing (annual accounts)
ReinsuranceReinsurance business (monitoring / revision)
Bankruptcy TrusteeInsolvency cases
LawyersLitigation
IT companiesMaintenance and support of hardware and software etc.
AssessorsTechnical assessment of damage cases
WorkshopsRepairs in connection with the settlement of claims
Disposal service providersDestruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

 

Please note that our service list is updated regularly.